Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

Συγγραφέας: ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΣ
Εκδόθηκε: 05/11/2010
ISBN: 978-960-8397-36
Σελίδες: 80

€9.54 €10.60

  Στο καλαθι βιβλια

¸íá âéâëßï ðïõ Ýãéíå ðéá êëáóéêü. Ðéêñü êåßìåíï áõôïãíùóßáò, Ýèåóå ìå ôï äéêü ôïõ óáñêáóôéêü ôñüðï ôï èÝìá ôçò íåïåëëçíéêÞò ôáõôüôçôáò. Áðü ôï 1975 áíáôõðþíåôáé óõíÝ÷åéá, Ý÷ïíôáò ðïõëÞóåé ðÜíù áðü åêáôü ÷éëéÜäåò áíôßôõðá.

 «… êáôÝ÷åé ôçí ôÝ÷íç ôïõ áöïñéóôéêïý óôï÷áóìïý, ðïõ åßíáé íá âëÝðåé êáíåßò ôá ðñÜãìáôá áëëéþò, íá ðáñáêÜìðôåé ðáñáäåäåãìÝíåò áëÞèåéåò. (…) ôï åõöõÝò óôïí ÄÞìïõ åêëýåôáé óôï âÜèïò ôïõ ëüãïõ Þ êÜôù áðü ôçí åðéöÜíåéÜ ôïõ.»

ÍÜóïò ÂáãåíÜò

 «… Ýíáò ðñïéêéóìÝíïò Üíèñùðïò, Ýîõðíïò, ðáñáôçñçôéêüò, óðéíèçñïâüëïò.»

ÁëÝîáíäñïò ÊïôæéÜò

«… ÷ñåéÜæåôáé ðïëëÞ, ìá ðÜñá ðïëëÞ áãÜðç ãéá ôçí ÅëëÜäá, ãéá íá ãßíåé êáíÝíáò áíèÝëëçíáò (…) Ï Íßêïò ÄÞìïõ ìáò ðáñïõóßáóå ôéò áíáêáëýøåéò ôçò äéêÞò ôïõ áãÜðçò ãéá ôçí ÅëëÜäá ó' åêåßíï ôï åêðëçêôéêü ëåýêùìá Ôï Öùò ôùí ÅëëÞíùí ðïõ èá ôï ÷áñáêôÞñéæá ùò öéëïóïöéêü äïêßìéï-áßíï ãñáììÝíï ìå öùôïãñáößåò (äåí îÝñù áí õðÜñ÷åé êÜôé ðáñüìïéï óôç äéåèíÞ âéâëéïãñáößá). Ôé Ýêáíå ôïí ÄÞìïõ íá ãñÜøåé Ýíá âéâëßï ìå ôßôëï Ç Äõóôõ÷ßá ôïõ íá åßóáé ¸ëëçíáò;

… üðùò Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá ï áíèåëëçíéóìüò åßíáé êÜôé ðïëý âáóéêüôåñï áðü ôßôëïò ôéìÞò. Åßíáé æÞôçìá óôïé÷åéþäïõò ðíåõìáôéêÞò áîéïðñÝðåéáò.»

ÄçìïóèÝíçò Êïýñôïâéê

 

«Ï åîõðíüôåñïò óõããñáöÝáò ìáò ìåôÜ ôïí ÑïÀäç;»

Ã. Ð. Óáââßäçò

 

 

Εισαγωγή 
Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ1
 

Ορίζουμε σαν ευτυχία την (συνήθως προσωρινή) κατάσταση, όπου η πραγματικότητα συμπίπτει με τις επιθυμίες μας.


2

Σε αναλογία, δυστυχία πρέπει να είναι η μη-σύμ­πτωση ανάμεσα επιθυμία και πραγματικότητα.


3


Με άλλα λόγια, δυστυχία μπορούμε να ονομάσουμε την απόσταση ανάμεσα επιθυμία και πραγματικότητα.


4


Όσο μεγαλύτερη η απόσταση, τόσο πιο δυστυχισμένοι είμαστε.
 

5

Η ευτυχία (ή δυστυχία) μας εξαρτάται: από το μέγεθος, την ένταση και την ποσότητα των επιθυμιών μας, από τη μια μεριά — και από τη φύση της πραγματικότητας, από την άλλη.


6


Μπορεί να είμαι δυστυχής, γιατί έχω υπερβολικές και υπέρμετρες επιθυμίες που (δίκαια) μένουν ανεκπλήρωτες. Ή μπορεί πάλι οι επιθυμίες μου να είναι «λογικές» (του μέσου ανθρώπινου όρου), αλλά η πραγματικότητα να με κατατρέχει (σαν τον Ιώβ). Τότε μιλάμε για κακοτυχία.


7


Έχουμε μια στατιστική έννοια της ευτυχίας. Πιστεύουμε πως ένας άνθρωπος με «λογικές» επιθυμίες, θα πρέπει να έχει σε ίσο βαθμό επιτυχίες και απογοητεύσεις. (Απόδειξη: οι εκφράσεις «θα γυρίσει η τύχη», «θα γυρίσει ο τροχός» κ.λπ.).


8


Ωστόσο η ζωή δεν επιβεβαιώνει αυτή τη σκέψη. Συνήθως, αυτοί που έχουν έντονες και πολλές επιθυμίες, ικανοποιούν περισσότερες απʼ όσους έχουν λίγες και ταπεινές. Μόνο που η αχόρταγη φύση των πρώτων σπάνια τους επιτρέπει να αισθανθούν την κατάσταση της ισορροπίας, που ονομάζουμε ευτυχία.


9

Η απόσταση που ονομάσαμε δυστυχία, λειτουργεί θετικά και αρνητικά. Δεν έχω αυτά που επιθυμώ, ή έχω κάτι που δεν το επιθυμώ (π.χ. μια αρρώστια).


10

Όσοι δίνουν «συνταγές ευτυχίας» προσπαθούν συνήθως να τροποποιήσουν ή να μειώσουν τις επιθυμίες — μια και δεν είναι εύκολο να επηρεάσουν την πραγματικότητα. Φυσικά, όσο λιγότερες επιθυμίες έχουμε, τόσο λιγότερο κινδυνεύουμε να απογοητευθούμε και να πονέσουμε.


11

Το επόμενο βήμα είναι η σκέψη του Βούδα, που διδάσκει την κατάργηση της επιθυμίας, σαν σίγουρο αντίδοτο στη δυστυχία. (Ακόμη αποτελεσματικότερα: την κατάργηση της πηγής κάθε επιθυμίας — του Εγώ).


12

Στα ζώα, το άνοιγμα ανάμεσα επιθυμία και πραγματικότητα είναι ελάχιστο. Οι βασικές επιδιώξεις του ζώου καλύπτονται από τις γύρω του δυνατότητες. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του.


13

Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για ευτυχισμένα και δυστυχισμένα ζώα — μια και δεν πρέπει να υπάρχει μέσα τους η ένταση ανάμεσα στους δύο (ανθρώπινους) πόλους. Κάτι όμως μου λέει ότι τα πετεινά του ουρανού πρέπει να είναι ευτυχισμένα...


14


Αντίθετα με τα ζώα, ο άνθρωπος έχει επιθυμίες «θέσει και φύσει» μη-εκπληρώσιμες. Λαχταράει την αθανασία. Ενώ το μόνο σίγουρο που ξέρει για το μέλλον είναι πως κάποτε θα πεθάνει.


15

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον άνθρωπο, σαν το ζώο που επιθυμεί πάντα περισσότερα από όσα φτάνει. Το απροσάρμοστο ζώο. Θα μπορούσαμε, με άλλα λόγια, να ορίσουμε τον άνθρωπο, σαν το ον που φέρνει τη δυστυχία —εγγενή— μέσα του.


16Ή, πάλι, θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον άνθρωπο σαν το τραγικό ζώο. Γιατί τι άλλο είναι η τραγωδία, παρά η αγωνιστική βίωση της διάστασης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο;


17


Όσο πιο άνθρωπος είναι κανείς, όσο περισσότερο ποθεί και ζητά, τόσο μεγαλύτερο χάσκει το άνοιγμα. Κι αν είναι ήρωας, πολεμάει και χάνεται. Κι αν είναι καλλιτέχνης, προσπαθεί να γεμίσει το άνοιγμα με μορφές.


18Αν ο άνθρωπος, ως άνθρωπος, φέρνει μέσα του τη δυστυχία, ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση σʼ αυτήν. Ακόμη και ορισμένες εθνότητες. Ανάμεσα σʼ αυτές, σίγουρα, οι Έλληνες. Οι νεο-Έλληνες.


19


Θέση αυτού του βιβλίου είναι πως ο νεο-Έλληνας, λόγω ιστορίας, κληρονομικότητας και χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγαλύτερο άνοιγμα ανάμεσα επιθυμία και πραγματικότητα, από τον μέσο όρο των άλλων ανθρώπων.


20Αν δηλαδή το να είσαι άνθρωπος σημαίνει ήδη τη βεβαιότητα ενός ποσού δυστυχίας — το να είσαι Έλληνας, προοιωνίζει μια μεγαλύτερη δόση.


21Μιλάμε για τη «δυστυχία τού να είσαι Έλληνας».


 

 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΣ