21/06/2018 instagram  twitter  facebook  ENGLISH  |  LOGIN  |  HOME
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ OPERA  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
   
 
 
       
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ
ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ ΛΟΥΙΣ
 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ISBN: 978-960-8397-48
Σελίδες: 168
Τιμή: 12.00 €


Μετάφραση: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Πρώτο κεφάλαιο

Περίληψη:

Éóôïñßåò ãéá ôç ìíÞìç êáé ôç ëÞèç, ãéá ôç ãåííáéïøõ÷ßá êáé ôçí åêäßêçóç, ãéá ôç óõíåýñåóç êáé ôçí áðþëåéá, ãéá ëçóôåßåò êáé ôñÝíá êáé ðáãüâïõíá êáé ôïýñôåò. Éóôïñßåò ìå áåß ðáßäåò ãÝñïíôåò êáé ðáéäéÜ ãåñáóìÝíá, ìå Þñùåò, èåïðÜëáâïõò êáé ìõáëùìÝíïõò, ìå éíäéÜíïõò, ìåãéóôÜíåò, ãêÜïõôóï, áíôÜñôåò, âáóéëéÜäåò, ìå Þñùåò êáé ðïëëïýò óêýëïõò, ìå ôïí ÁãéÝíôå, ôïí Ïëßâéå êáé ôïí ÍôïìÝíéêï Ìïíôïýíéï. Éóôïñßåò áðü ôç ×é÷üí êáé ôï Áìâïýñãï, ôï Ðáñßóé êáé ôç Ãç ôïõ Ðõñüò, ôç Ìüó÷á, ôï ÓáíôéÜãï êáé  ôç æïýãêëá ôçò Áìáæïíßáò. Éóôïñßåò  áðü  äù.  Êé  áðü  êåé.

 
 Βιβλία του ιδίου
 
ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ Σ' ΕΝΑ ΓΛΑΡΟ ΝΑ ΠΕΤΑΕΙ  PATAGONIA EXPRESS  ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙΣ  HOT LINE  ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ KILLER  ΟΝΟΜΑ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΥ  ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ ΠΙΝΟΤΣΕΤ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ  ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ  ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΑΝΤΙΝ  Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΟ  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΞ, ΤΟΥ ΜΑΞ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΞ  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΤΗΤΑΣ  Ο ΜΟΥΓΚΟΣ ΟΥΖΜΠΕΚΟΣ  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΠΙΣΤΟ  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
 
 Βιβλία
 
 
 
Κωλέττη 23α,
ΤΚ 106 77, Αθήνα
Copyright © 2018 Opera books |