23/07/2018 instagram  twitter  facebook  ENGLISH  |  LOGIN  |  HOME
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ OPERA  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
   
 
 
       
Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΣ
 
Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ISBN: 978-960-8397-36
Σελίδες: 80
Τιμή: 10.00 €


Πρώτο κεφάλαιο

Περίληψη:

¸íá âéâëßï ðïõ Ýãéíå ðéá êëáóéêü. Ðéêñü êåßìåíï áõôïãíùóßáò, Ýèåóå ìå ôï äéêü ôïõ óáñêáóôéêü ôñüðï ôï èÝìá ôçò íåïåëëçíéêÞò ôáõôüôçôáò. Áðü ôï 1975 áíáôõðþíåôáé óõíÝ÷åéá, Ý÷ïíôáò ðïõëÞóåé ðÜíù áðü åêáôü ÷éëéÜäåò áíôßôõðá.

 «… êáôÝ÷åé ôçí ôÝ÷íç ôïõ áöïñéóôéêïý óôï÷áóìïý, ðïõ åßíáé íá âëÝðåé êáíåßò ôá ðñÜãìáôá áëëéþò, íá ðáñáêÜìðôåé ðáñáäåäåãìÝíåò áëÞèåéåò. (…) ôï åõöõÝò óôïí ÄÞìïõ åêëýåôáé óôï âÜèïò ôïõ ëüãïõ Þ êÜôù áðü ôçí åðéöÜíåéÜ ôïõ.»

ÍÜóïò ÂáãåíÜò

 «… Ýíáò ðñïéêéóìÝíïò Üíèñùðïò, Ýîõðíïò, ðáñáôçñçôéêüò, óðéíèçñïâüëïò.»

ÁëÝîáíäñïò ÊïôæéÜò

«… ÷ñåéÜæåôáé ðïëëÞ, ìá ðÜñá ðïëëÞ áãÜðç ãéá ôçí ÅëëÜäá, ãéá íá ãßíåé êáíÝíáò áíèÝëëçíáò (…) Ï Íßêïò ÄÞìïõ ìáò ðáñïõóßáóå ôéò áíáêáëýøåéò ôçò äéêÞò ôïõ áãÜðçò ãéá ôçí ÅëëÜäá ó' åêåßíï ôï åêðëçêôéêü ëåýêùìá Ôï Öùò ôùí ÅëëÞíùí ðïõ èá ôï ÷áñáêôÞñéæá ùò öéëïóïöéêü äïêßìéï-áßíï ãñáììÝíï ìå öùôïãñáößåò (äåí îÝñù áí õðÜñ÷åé êÜôé ðáñüìïéï óôç äéåèíÞ âéâëéïãñáößá). Ôé Ýêáíå ôïí ÄÞìïõ íá ãñÜøåé Ýíá âéâëßï ìå ôßôëï Ç Äõóôõ÷ßá ôïõ íá åßóáé ¸ëëçíáò;

… üðùò Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá ï áíèåëëçíéóìüò åßíáé êÜôé ðïëý âáóéêüôåñï áðü ôßôëïò ôéìÞò. Åßíáé æÞôçìá óôïé÷åéþäïõò ðíåõìáôéêÞò áîéïðñÝðåéáò.»

ÄçìïóèÝíçò Êïýñôïâéê

 

«Ï åîõðíüôåñïò óõããñáöÝáò ìáò ìåôÜ ôïí ÑïÀäç;»

Ã. Ð. Óáââßäçò

 

 
 Βιβλία του ιδίου
 
ΜΑΖΑ Ή ΚΟΙΝΟ;  Η ΤΕΛΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ  ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ  50 ΧΡΟΝΙΑ  ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  ΔΟΚΙΜΙΑ (Ελύτης, Σεφέρης, Δημουλά, Βιζυηνός, Ταχτσής, Έλιοτ, Όργουελ, Παραμύθι, Χρονογράφημα)  
 
 Βιβλία
 
 
 
Κωλέττη 23α,
ΤΚ 106 77, Αθήνα
Copyright © 2018 Opera books |